Aday Belge Kullanım Sözleşmesi

Aday Belge Kullanım Sözleşmemiz...

BS.SÖ002 ADAY BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ (pdf olarak indirin)

1. Taraflar

BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri LTD. ŞTİ., bundan sonra BELGESER Belgelendirme olarak ifade edilecektir.

BELGESER Belgelendirme sınavlarında başarılı olan adaylar, bundan sonra Belgelendirilmiş Aday olarak ifade edilecektir.

İş bu sözleşme, BELGESER Belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

2. Genel

1) Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve biri belgelendirilmiş adaya verilir.

2) Sözleşme kural ve şartları, BELGESER Belgelendirme tarafından, belgelendirilmiş adaylara yazılı veya sözlü görüşme ile veya web’ de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.

3) Belgelendirilmiş Aday belge geçerlilik süresi içerisinde ulusal yeterliliklerde belirtilen gözetim faaliyetleri ve belge yenilemede yapılacak işlemler için çalıştığı kurum/kuruluştan rapor göndermek zorundadır.

4) Bu sözleşme, sınavlardan başarılı olup aday belge almaya hak kazandığında geçerli olacaktır.

3. Belgelendirilmiş Aday Sorumlulukları;

1) Belge, BELGESER Belgelendirmenin mülkiyetinde olup, bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede tarif edilen konuları yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini bilmekle,

2) BELGESER Belgelendirmeye sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,

3) Belgelendirilmiş Aday özlük bilgilerinin (iban, T.C. No vb.) TURKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirileceğini bilmekle,

4) Belgelendirilmiş Aday belge geçerlilik süresinde belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,

5) Belgelendirilmiş Aday, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,

6) Belgelendirilmiş Aday, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları BELGESER Belgelendirme web sayfasından belgelendirme programlarını izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

7) Belgelendirilmiş Adaylar Mesleki yeterlilik mevzuat ve gerekliliklerini bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiş sayılırlar,

8) BELGESER Belgelendirmenin sınavlarda görüntü ve kamera kayıtlarını almasına izin vermekle,

9) Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, BELGESER Belgelendirme tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymakla,

10) Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,

11) BELGESER Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını BELGESER Belgelendirmeye sunmakla,

12) BELGESER Belgelendirme tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,

13) Belgeyi kullandırma hakkının BELGESER Belgelendirmeye ait olduğunu ve BELGESER Belgelendirmenin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,

14) Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve BELGESER Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve 15 (on beş) gün içinde belgeyi iade etmekle,

15) Belgenin geri çekilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve BELGESER Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve 15 (on beş) gün içinde belgeyi iade etmekle,

16) Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için BELGESER Belgelendirme tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,

17) Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,

18) Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak BELGESER Belgelendirmeye bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,

19) Belgelendirilmiş Aday, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını ve bir dilekçe ile BELGESER Belgelendirmeye bildirmekle,

20) BELGESER Belgelendirme tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,

21) Belgelendirilmiş Aday, BELGESER Belgelendirme web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve bu şartlara uyulmaması halinde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edilebileceğini bilmekle,

22) Belgelendirilmiş aday, işverenin veya birlikte çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve deneyimine aykırı iş emirlerini kabul etmemekle,

23) Belgelendirilmiş aday, belgesini iş yaptığı alan haricinde kullanmayacaktır veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamakla yükümlüdür.

24) Belgelendirilmenin, yeterlilik belgesinde belirtilen kapsamdan ibaret olduğunu ilgili taraflara bildirmekle yükümlüdür.

25) Belgelendirilmiş Aday belgeyi almak için girmiş olduğu teorik ve performans sınavlarında edindiği bilgileri (sorular vb.) üçüncü taraflarla paylaşmamakla ve gizliliğini sağlamakla,

26) BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TURKAK logosunun kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir. Logo/marka üçüncü kişilerin kullanımına devredilemez.

27) Belgelendirilmiş aday, sahip olduğu belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. gibi durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için BELGESER Belgelendirmeye bildirmekle yükümlüdür.

4. BELGESER Belgelendirmenin Yükümlülükleri

1) BELGESER Belgelendirme, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde BELGESER Belgelendirme web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,

2) Belgelendirilmiş Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

3) Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları BELGESER Belgelendirmenin web sayfasında veya e-mail ile bildirmekle,

4) Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belgelendirilmiş adaylara değişen şartlara uymaları konusunda, BELGESER Belgelendirme web sayfasında veya adayı e-mail yoluyla bilgilendirmekle,

5) BELGESER Belgelendirme başvuru formunda belirtilen bölüm ve birim bazlı sınav başvurusunu kabul etmekle yükümlüdür,

6) Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

7) Belgelendirilmiş Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

8) BELGESER Belgelendirme logo/marka kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların erişimine açık olacak şekilde BELGESER Belgelendirme web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

9) BELGESER Belgelendirme, belgelendirmenin yapılması, belgelendirmenin sürdürülmesi, yeniden belgelendirme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararlarından devamlı surette sorumlu olacak, bu kararların yetkilerini elinde tutacak ve bu yetkisini kesinlikle devretmeyecektir.

5. Anlaşmazlıkların Çözümü

Belgelendirilmiş aday(lar), bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce BELGESER Belgelendirme ’ye başvurmayı, gerektiğinde BELGESER Belgelendirmenin itiraz ve şikâyet sonuç süreçlerini beklemeyi, bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemelerini kabul ederler. Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.

*Bu sözleşme iki (2) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Belgelendirilmiş Adayın

Adı ve Soyadı :

TC. Numarası :

Tarih :

İmza :

BELGESER Belgelendirme

Adı ve Soyadı :

Unvan : BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.

Tarih :

İmza :

Diğer Yazılar: