Logo, Marka ve Belge Kullanımı

BELGESER bu talimatın sonunda yer alan BELGESER Logo ve markasını kullanma hakkını, Türk Patent Enstitüsü’nün 11.09.2017 tarih ve 2017 25627 sayılı tescil işlemi ile almıştır....

BELGESER, MYK ve TÜRKAK logoları

BS.PR010 BELGE MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ (pdf olarak indirin)

Amaç

Bu prosedür, MYK mevzuatı ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar kapsamında BELGESER Belgelendirme tarafından kişilere verilen belgelerin ve bu belgeler üzerinde yer alan marka ve logoların kullanılması için gerekli şartları tanımlamaktır.

1. Kapsam

Belge, Marka ve logonun kullanımında uyulması gereken kuralları kapsar.

2. Sorumlular

Personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm personelin yanı sıra, bu hizmetten yararlanan belgeli kişilerde sorumludur.

3. Tanımlar

Belge: Adı geçen kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, bu standardın hükümlerine göre bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen doküman.

Marka: Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret.

Logo: Bir kuruluşun, bir gazetenin vb. adının, simge özelliği bulunan, özel olarak hazırlanmış biçimi.

Belgeli kişi: Belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini ispatlayan, ulusal yeterlilik hükümlerine göre belgelendirme kuruluşundan (BELGESER Belgelendirme) belge almaya hak kazanmış kişi.

4. İlgili Dokümanlar

5. Uygulama

5.1. Belge Kullanımı

BELGESER Belgelendirme tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Belge, belgede adı geçen kimsenin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kimseye devredilemez. Belgenin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk, kullanan kimseye aittir.

Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin, marka veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.

Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Belge kullanma hakkı kazanan kimselerin, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız kullandığı veya tanıtım dokümanlarında belgeye ait bilgileri, ilgili tarafları yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edildiğinde, belgeyi yanıltıcı tarzda veya haksız yere kullanan kimse, hakkında yasal işlem başlatılır.

BELGESER Belgelendirme başarı belgesinde, BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu yer almalıdır. Belge, BS.DŞ006 Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar ve BS.DŞ028 Marka Logo R10.06 belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılmalıdır. Belge BELGESER Belgelendirmenin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Aksi taktirde Düzeltici/Önleyici Faaliyet başlatılarak uygunsuz durum ortadan kaldırılır.

Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte BELGESER Belgelendirmeye başvuruda bulunulmalıdır.

Belgenin askıya alınması durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

Belge, belgeli kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge, belgeli kişi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar veya internet ortamında kullanılabilir.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşlar, BS.SÖ002 Aday Belge Kullanım Sözleşmesi ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belge askıya alınır veya iptal edilir. Başarı belgesi ile ilgili olarak, düzenlendiği ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen geçerlilik süresi içerisinde ve periyotlarda gözetim işlemleri yerine getirilecektir.

Gözetim faaliyetinin şekli ve kapsamı da yine ilgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenmiş ve web sayfasında ilgili kılavuzlarda yayınlanmıştır. Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, belgenin zarar görmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması ve kapsamının daraltılması durumunda belgeli kişi BELGESER Belgelendirmeye başvurarak, yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan belge hizmet bedeli ve belge masraf karşılığı talep edilir.

5.2. Logo/Marka Kullanımı

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosunun kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerine kullanılabilir. BELGESER logo/markasının boyutları, ancak okunabilirliği oranları bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, basılı veya elektronik ortamda, kullanan kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

BELGESER Belgelendirmeye ait marka ve logo, MYK logosu ve TÜRKAK logosu, ürün veya hizmetin onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

Gerektiği durumlarda BELGESER Belgelendirmenin markasının yanında (sağında) BELGESER Belgelendirmeye ait Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde verildiği gibi kullanılabilir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri BELGESER Belgelendirmenin onayı alınmak kaydıyla uygulanabilir.

5.3. BELGESER Belgelendirme Logo

Kalite sistemi dokümanlarında eski logo üzerinden devam edilmektedir. BELGESER Belgelendirme Logosunun ebatlarına ilişkin detaylı çizim aşağıdaki şekilde verilmiştir.

BELGESER logo

Aşağıdaki renk değerleri üzerine baskı yapılacak malzemenin beyaz olması durumunda yukarıdaki şekilde tanımlanan BELGESER Belgelendirme Logosuna uygun olacaktır. Önceden boyanmış zeminler üzerine yapılacak baskılarda meydana gelebilecek. Renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez.

Mavi

R : 15, G : 47, B : 72

C: 100, M : 60, Y: 18, K: 71

Yeşil

R : 11, G : 103, B : 56

C: 88, M : 14, Y: 93, K: 45

Siyah

R : 0, G: 0, B : 0

C : 0, M: 0, Y: 0, K: 100

Beyaz

R : 254, G : 254, B : 254

C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0

6. Revizyon Kapsamı

Revizyon No: Tarih: Açıklama

00: 30.03.2017: İlk Yayın.

01: 29.01.2018: Bölüm 6.2 de bilgiler kontrol edildi.

02: 01.07.2020: BELGESER Logo değişikliği ve Logo ebatlarına ilişkin detaylı çizim değişikliği yapılmıştır.

Diğer Yazılar: